Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 94

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14/6/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 (sau đây gọi tắt là Luật); Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 31/10/2023 triển khai thực hiện.

Mục đích của kế hoạch xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.  Tổ chức tốt việc phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu của kế hoạch đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.  Xác định cụ thể trách nhiệm, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảm bảo Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thi hành.

Công tác tuyên truyền, phổ biến  kế hoạch giao cho Công an tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản, tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên dư luận xã hội của các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an. Sở Tư pháp chủ động tham mưu với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để phổ biến, tuyên truyền Luật tới cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, phổ biến Luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp tới cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đến toàn thể hội viên và toàn thể nhân dân.

Công tác rà soát đề xuất, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung mới cho phù hợp. Kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tải về

Nguyễn Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...