Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 974
  • Trong tuần: 4,099
  • Tất cả: 452,878
Đăng nhập
Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 304

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật, quy chế về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số  148/KH-UBND ngày 17/3/2023 thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Mục đích nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt BMNN; xác định những việc cần làm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trong thời gian tới, coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp, hướng dẫn, quy định nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn BMNN. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc lộ, mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng; đề xuất các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá ta, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước.

Công tác trọng tâm gồm tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Luật Bảo vệ BMNN, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới. Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng và các văn bản về công tác bảo vệ BMNN đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, quan tâm đến việc bố trí cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn làm việc tại bộ phận trọng yếu, cơ mật. Sắp xếp, kiện toàn cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước (phân công cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và cam kết bảo vệ BMNN theo quy định), bố trí số cán bộ này công tác ổn định, lâu dài, hạn chế luân chuyển. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho lãnh đạo, cán bộ, viên chức, công chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị trọng yếu, trọng điểm, tập trung nhiều BMNN.  Chỉ đạo tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Xây dựng nội quy bảo vệ BMNN theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế bảo vệ BMNN áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh quản lý. Chỉ đạo và tổ chức tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh, an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống thông tin và về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động tổ chức công tác phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vụ việc lộ, mất BMNN để triển khai biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, mất BMNN. Triển khai, hướng dẫn, cập nhật kịp thời các quy định về công tác bảo vệ BMNN đến cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết; báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ BMNN.

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện Luật Bảo vệ BMNN; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế bảo vệ BMNN áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ BMNN. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức nắm tình hình, phát hiện, xác minh, điều tra, truy xét, truy tìm, kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước. Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh quyết định kinh phí và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ BMNN theo quy định.

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh, các ngành chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ BMNN. Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chức năng hướng dẫn trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, hệ thống mạng (Lan, Internet; hệ thống Eoffice...); các giải pháp để khắc phục các sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa và ngăn chặn việc lộ, mất BMNN; đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, mạng Internet... nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Bảo vệ BMNN; các quy định về công tác bảo vệ BMNN của Chính phủ và địa phương. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ BMNN. Tổ chức tự kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về công tác bảo vệ BMNN đối với các đơn vị trực thuộc; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, lộ, mất BMNN để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định về công tác bảo vệ BMNN. Hoàn thiện ban hành nội quy bảo vệ BMNN trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý và phân công cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, tham mưu công tác bảo vệ BMNN.

Nguyễn Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...