Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 157
  • Tất cả: 377,437
Đăng nhập
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 9% trở lên
Lượt xem: 101

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến 2025, có xét đến năm 2030; năm 2023. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 03/02/2023 để tổ chức triển khai Nghị quyết.

Mục đích nhằm cụ thể hóa việc triển khai và đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến 2025, có xét đến năm 2030.Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các xã trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo phụ trách xã và UBND huyện, thị xã xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo.Triển khai đồng bộ, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp để đem lại hiệu quả cao trong giảm nghèo tại các xã nghèo.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 9% trở lên; trong đó 10 xã nghèo nhất theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 9,6% trở lên.

Trong đó (1) Thực hiện các hoạt động  truyền thông tăng cường đưa thông tin về cơ sở (thực hiện Kế hoạch số 314/KHUBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh).  Tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đầu tư hạ tầng bưu chính, hạ tầng mạng internet tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo.  (2)Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đặc biệt là chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND). (3) Về Cơ sở hạ tầng lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, địa phương, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã nghèo. (4) Về Nông nghiệp, nông thôn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 10- NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khai thác tiềm năng, lợi thế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi chủ lực xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung có chất lượng gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nâng cao giá trị sản xuất, tập trung phát triển

(5) Về Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo; đảm bảo huy động trẻ 0-2 tuổi từ 30% trở lên; trẻ 3-5 tuổi đạt 98,6% (riêng 4,5 tuổi đạt 99%); 6-14 tuổi đạt 99%; duy trì và nâng cao chất mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở 100% xã, phường, thị trấn; thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ em 4 tuổi theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh. (6) Về Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phấn đấu giảm mắc và chết do bệnh, tật, không để dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra. Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trong khám, chữa bệnh cho nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng kế hoạch luân phiên bác sỹ xuống làm việc tại trạm y tế tối thiểu 02 ngày/tuần. (7) Về Văn hóa tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng gia đình văn hóa và thôn, bản văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí… của cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… cho cán bộ cơ sở và các tầng lớp nhân dân. (8) Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 10/10/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động, tạo việc làm trên địa bàn tỉnh. (9) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch 239/KHUBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Kế hoạch giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Nghị quyết, có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. UBND các huyện, thị xã có xã nghèo xây dựng Kế hoach thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến 2025, có xét đến năm 2030 - Năm 2023. Ưu tiên, lồng ghép bố trí vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác cho các xã nghèo. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị được tỉnh phân công giúp đỡ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Thành lập Quỹ Bảo trợ xã hội của huyện để hỗ trợ cho với các gia đình.UBND các huyện, thành phố không có xã nghèo: Xây dựng kế hoạch cụ thể, nhiệm vụ cụ thể để phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm; giúp đỡ các xã nghèo.

Nguyễn Quỳnh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...