Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,350
  • Trong tuần: 2,653
  • Tất cả: 458,799
Đăng nhập
Nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 181

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06). UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 23/02/2023 triển khai thực hiện năm 2023 như sau:

Mục đích tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 theo lộ trình trong năm 2023, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công cuộc chuyển đổi số. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể các nội dung công việc, công tác phối họp, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, trọng tâm là phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Sử dụng các điều kiện hạ tầng công nghệ có sẵn của tỉnh và tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin doanh nghiệp và công dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Đề án; đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành các nhóm nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình đã đuục xác định trong Đề án 06.

 Nội dung thực hiện phải bám sát các định hướng, mục tiêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh; cụ thể là xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Lào Cai tổng thể, toàn diện.

Nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 tại địa phương; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Công an; tiếp tục tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lưọưg vũ trang nhận thức đúng, đầy đủ, ý nghĩa tầm quan trọng của Đề án 06 tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, lợi ích của căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNelD. Phát huy vai trò của Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai.

Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06. Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu. Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; các dữ liệu của các sở, ngành, địa phương phải đuợc làm sạch, bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” và được kết nối đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng, triển khai các ứng dụng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Đảm bảo nguồn nhân lực tại 3 cấp, nhất là cấp xã đáp ứng các yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi duỡng trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

Bố trí kinh phí để đảm bảo triển khai đạt hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin thiết yêu cần thiết đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 theo hướng dẫn tại Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 Dịch vụ công thiết yếu quy định tại Đề án 06 tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đúng theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh.

Duy trì việc kết nối, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của của bộ, ngành, với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo. Đẩy mạnh thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử; nâng cao tỷ lệ sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng gắn chip thay thế các giấy tờ trong giao dịch theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, sử dụng hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại văn bản số 288/UBND-KSTT ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Quang Vinh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...