Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,490
  • Trong tuần: 6,758
  • Tất cả: 384,038
Đăng nhập
Một số nội dung phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 121

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/2/2023  để triển khai các nội dung phối hợp công tác năm 2023.  

Theo Kế hoạch hoạt động phối hợp tạo sự thống nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lào Cai năm 2023. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và hình thức phối hợp để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội cùng chung tay, đồng sức, đồng lòng hoàn thành các nhiệm vụ góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tham gia 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia (Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững); phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Trong kế hoạch chỉ rõ trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ gia đình thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với 5 nội dung trọng tâm:  Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.  Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn thực phẩm. Chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Trong công tác giám sát chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, trọng tâm là: Giám sát việc thực hiện các chính sách về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, hộ thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên. Giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về các chính sách, dự án, chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo và các dự án có thực hiện MTQG giảm nghèo bền vững…

Để thực hiện hiệu quả Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác giám sát theo Đề án 15-ĐA/TU và các nội dung phối hợp có liên quan bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp áp dụng trong thực tiễn. Phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường nắm tình hình và kịp thời  định hướng tư tưởng, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục thống nhất nội dung ký kết Chương trình phối hợp hoạt động của cơ quan, đơn vị với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp năm 2023 để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tổ chức đối thoại với Nhân dân để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc của nhân dân khi cần thiết. Tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện các hoạt động, mục tiêu đã đề ra. Giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra các nội dung thực hiện Chương trình ký kết phối hợp hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong quý III năm 2023. 

Vũ Kiểu Thanh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...