Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024
Lượt xem: 107
Ngày 23/01/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai, đã ký ban hành Kế hoạch số 38/KH-HĐPH hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai năm 2024.

Với mục tiêu tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW); Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Luật PBGDPL; Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg (Kế hoạch số 288/KH-UBND) và Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU (Kế hoạch số 447/KH-UBND) và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm toàn diện, hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL theo hướng thực chất, thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai (Quyết định số 3370/QĐ-HĐPH ngày 17/9/2021 của Hội đồng).

Kế hoạch đã đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các ngành, các huyện, thành phố, thị xã cần bám sát nội dung, yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg, các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định. Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 288/KH-UBND; Kế hoạch số 447/KH-UBND và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2024; xác định cụ thể nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký; phát huy vai trò của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động. 

 Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đã đặt ra các nội dung hoạt động trong năm 2024, như: (1) Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh với các thành viên Hội đồng; (2) Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng; (3) Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; (4) Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2024 và triển khai công tác PBGDPL trên toàn tỉnh; (5) Chỉ đạo tổ chức điểm PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù; (6) Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội; (7) Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch có nội dung liên quan đến hoạt động PBGDPL; (8) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024; (9) Chỉ đạo tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; (10) Tăng cường nguồn lực kinh phí cho công tác PBGDPL; (11) Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu của tình hình mới ; (12) Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (13) Tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (14) Tham mưu UBND tỉnh phát động, hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương tổ chức; tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức phù hợp (15) Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2024./.

 

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...