Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đổi mới, đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 210

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 01/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 để triển khai các nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Nội vụ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện thông qua các buổi họp giao ban tháng, quý, năm; các buổi học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ, văn bản của bộ, ngành, địa phương; các văn bản triển khai, hướng dẫn đăng trên mạng nội bộ của Hệ thống quản lý và điều hành văn bản Sở,… Ngoài ra, Sở còn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ cho các cá nhân, tổ chức, công dân thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở, trả lời Modul hỏi đáp, thư điện tử, tài liệu, tuyên truyền; tiếp công dân; giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Ngoài việc phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Nội vụ còn kết hợp triển khai lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước (từ các nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC). Trong năm 2023, Tổ pháp chế của Sở đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến giáo dục pháp luật như ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của Sở, hướng dẫn quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan.

Sở Nội vụ quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL theo các văn bản: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức cấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 288/KHUBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Các nội dung được tuyên truyền, phổ biến là các văn bản QPPL mới do Trung ương ban hành và các văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023,…. Tổ chức PBGDPL về các lĩnh vực chuyên môn của ngành Nội vụ, trong đó lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo cho 276 cán bộ cấp xã, 105 cán bộ cấp tỉnh; 01 hội nghị gặp mặt 211 mục sư, 3 truyền đạo, người đại diện nhóm Tin lành; 07 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 700 tín đồ Phật giáo, công giáo, tin lành; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 01 hội nghị gặp mặt giữa các cơ quan của tỉnh với 63 chức sắc, chức việc, Phật giáo, công giáo năm 2023. Lĩnh vực công chức, viên chức tổ chức biên chế đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản quy định về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho 120 CCVC làm công tác tổ chức, cán bộ của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật để nâng cao hiệu quả đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phổ biến nội dung Luật thi đua khen thưởng năm 2022 (Luật mới). Lĩnh vực cải cách hành chính phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 24 chuyên đề với thời lượng phát thanh 10 phút/1 chuyển đề; truyền hình 15 phút/1 chuyên đề. Ngoài ra, nội dung cải cách hành còn được lồng ghép vào các chuyên đề chuyên mục khác như: Nhà nước và Pháp luật; Chuyển đổi số; Bản tin Dịch vụ hành chính công; Xây dựng chính quyền; Hạ tầng và đô thị; Quy hoạch và kế hoạch v.v… tuyên truyền những kết quả nổi bật về CCHC trên từng lĩnh vực; Lồng ghép triển khai Thông tư 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu đến các cơ quan đơn vị Sở đã thực hiện phổ biến nội dung thông tư trên tại 3 lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ với 202 học viên, đồng thời đăng tải nội dung Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ mục “Công tác văn thư, lưu trữ”.

 Ngoài các nội dung chuyên đề, Sở Nội vụ thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân… trên Cổng thông tin điện tử của Sở; chỉ đạo bộ phận “Một cửa” tại Trung tâm phục vụ hành chính công trong quá trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cán bộ phụ trách Bộ phận Một cửa trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền đến công dân các quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết như: Luật Công chức, Luật viên chức, các Quy định của UBND tỉnh về CCVC; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định của Chính phủ về công tác Hội; Luật Thi đua khen thưởng và các Nghị định, Thông tư của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực nội vụ … Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật, tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thông qua việc lồng ghép tại các hội nghị giao ban hàng tuần, tháng, quý; sinh hoạt các đoàn thể; tích cực sưu tầm và mở rộng tủ sách pháp luật, tạo điều kiện cho CBCCVC và người lao động tự trau dồi, tiếp thu kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Sở Nội vụ đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền, PBGDPL; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên. Công tác PBGDPL đã được đổi mới, đa dạng qua nhiều hình thức, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của CBCCVC thuộc Sở. 

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...