Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024
Lượt xem: 57

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 05/02/2024 Điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2024.

Mục tiêu tổng quát tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về phòng, chống tệ nạn xã hội.  Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, điều trị nghiện; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Tăng cường phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức; Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền bằng các hình thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; trên 90% cán bộ các cấp và trên 70%  người dân trong độ tuổi trưởng thành hiểu biết về dự phòng và điều trị nghiện ma túy, phòng chống mại dâm, mua bán người; giảm phân biệt, kỳ thị với người bị mua bán trở về; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân; tạo điều kiện tối đa cho người trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện bắt buộc từng bước đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định của Luật Phòng chống ma tuý và đáp ứng nhu cầu phát sinh số lượng người nghiện ma túy theo quy định mới. Tăng cường xã hội hóa về cai nghiện ma túy, thực hiện công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện tập trung và điều trị nghiện bằng thuốc methadone.  Kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện ma tuý mới; điều trị nghiện ma túy bằng các hình thức từ 60% trở lên số người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cai nghiện, điều trị nghiện cho 1.400 người, bằng 34,5% số người nghiện có hồ sơ quản lý. Phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý 100% vụ việc, ổ nhóm hoạt động mại dâm được phát hiện, 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ được nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS. Tăng cường hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 178. 100% nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

Nội dung hoạt động về công tác cai nghiện ma tuý tổ chức hoạt động truyền thông về cai nghiện ma túy: Biên tập, in ấn 3.000 cuốn sổ tay "Cẩm nang về công tác cai nghiện ma tuý"; tổ chức 15 buổi truyền thông, 05 diễn đàn về công tác cai nghiện phục hồi tại 15 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy; 02 buổi truyền thông kỹ năng phòng, chống tái nghiện tại 02 cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc của tỉnh. Tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiện tại các địa phương có hệ thống mạng lưới cơ sở cai nghiện đồng bộ, có mô hình hoạt động hiệu quả.

Chỉ tiêu cai nghiện căn cứ vào điều kiện thực tế cơ sở vật chất và cán bộ làm công tác cai nghiện, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều trị nghiện cho 1.350 lượt người/4.050 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó: Tiếp nhận mới tại các Cơ sở Cai nghiện ma tuý bắt buộc: 850 người.

Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực cai nghiện ma tuý tại các huyện, thị xã, thành phố và thực hiện các quy định pháp luật về công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Về phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn; thực hiện nâng cao năng lực. Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tổ chức tuyền truyền công tác phòng, chống mua bán người. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và các huyện, thị xã, thành phố.

Các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào tình hình của địa phương để ban hành cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người. Nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và gia đình nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành trong việc tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng cung cấp dịch vụ cai nghiện và điều trị nghiện; xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện và điều trị bằng thuốc Methadone; đổi mới phương pháp truyền thông, nâng cao nhận thức trong nhân dân cũng như phương pháp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Lồng ghép, kết hợp các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như: Chương trình giảm nghèo, hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, xây dựng xã, phường lành mạnh. Tập trung triển khai mạnh công tác quản lý sau cai, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, có sự đầu tư đúng mức về kinh phí và nhân lực nhằm kiềm chế sự gia tăng người nghiện mới, nhất là trong thanh thiếu niên. Đảm bảo cho các nạn nhân bị mua bán trở về được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ hỗ trợ theo quy định. Tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời các cơ sở, đối tượng vi phạm Pháp lệnh Phòng, chống tệ nạn mại dâm; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành tổ chức triển khai. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh đầu tư cơ sở vật chất để phát triển các cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng: Hình thành mạng lưới cơ sở cai nghiện tại cộng đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện cho người nghiện tại gia đình và cộng đồng; Bố trí nguồn lực triển khai các hoạt động phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của UBND xã, phường, thị trấn; báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định.

Hằng Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...