Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 150
  • Tất cả: 377,430
Đăng nhập
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
Lượt xem: 250

Trong thời gian qua việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh coi trọng và thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tuyên truyền việc thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả lãng đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025” và tham gia Giải báo chí viết về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Tỉnh ủy Lào Cai phát động từ năm 2021. Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã được nâng cao, nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí đã được dư luận xã hội, báo chí phản ánh, đề cập. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền. Nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, chưa được đổi mới và mang lại hiệu quả thiết thực; việc tuyên truyền thông qua các tác phẩm tham gia Giải báo chí viết về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn ít, chất lượng chưa cao, chưa có nhiều tác phẩm thật sự tiêu biểu, xuất sắc.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nội dung Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai. Ban tuyên giáo tỉnh ủy ban hành văn bản số 1152-CV/BTGTU ngày 11/1/2023 về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nội dung công tác tuyên truyền như sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về “một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”, khái niệm về hành vi tiêu cực, vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025”; Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai gắn với Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 Chú trọng đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền; phát huy tốt quy chế, chương trình phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 Tuyên truyền về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm, nhằm góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Động viên, khích lệ, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đội ngũ nhà báo chủ động tích cực hưởng ứng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, tham gia Giải báo chí viết về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Tỉnh ủy Lào Cai phát động. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả xấu; đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...