Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 837
  • Trong tuần: 8,746
  • Tất cả: 464,892
Đăng nhập
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 110

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ngày 26/9/2023 Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 1214/SNV-CCHC&VTLT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nội dung văn bản nêu rõ: Tính đến thời điểm 30/9/2023 qua theo dõi của Sở Nội vụ, số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện ban hành văn bản triển khai là rất ít (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; UBND huyện Si Ma Cai), do vậy,  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đối với các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 22/3/2023 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của UBND tỉnh, cụ thể hóa thành văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, để tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công theo các nội dung, tiêu chí của Chỉ số PAPI. Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả các nội dung được phân công tại Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 22/3/2023 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng văn bản triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 22/3/2023 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023. Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 166/KH-UBND ngày 22/3/2023 và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 05/8/2023 của UBND tỉnh tới từng thôn, tổ dân phố đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Trên loa phát; tại các buổi họp thôn, tổ dân phố; sinh hoạt chi bộ, niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tụ điểm đông dân cư vv... đối với các nội dung được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đối với đơn vị UBND thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên được lựa chọn để khảo sát năm 2023 chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có tổ dân phố được khảo sát. Tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến các nội dung, tiêu chí thành phần của Chỉ số hiệu quả Quản trị Hành chính công cấp tỉnh. Phối hợp với đoàn khảo sát để việc khảo sát được hiệu quả, khách quan có chất lượng. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT - UBND ngày 05/8/2023 và đưa ra các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2023 và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Đây là một trong các tiêu chí theo dõi, đánh giá vào kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị năm 2023.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...