Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 05/5/2023 về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nhằm mục đích triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Quyết định số 345). Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đúng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Phấn đấu 100% quy định pháp luật, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp bằng những hình thức đa dạng và phong phú.

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ, sản phẩm dự kiến, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Quyết định số 345 bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh cho doanh nghiệp. Theo đó, bao gồm 04 nội dung cần thực hiện.

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ hai, rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Thứ ba, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Thứ tư, triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tiến hành sơ kết, tổng kết Kế hoạch

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung như: Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện trong cả giai đoạn (hoặc lồng ghép với kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý), định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp; Bảo đảm nguồn lực triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương từ nguồn ngân sách hằng năm theo phân cấp nhà nước hiện hành./.

Tải về

Nguyễn Hương