Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 45
  • Trong tuần: 6,167
  • Tất cả: 545,033
Đăng nhập
Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030

Ngày 02/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi  và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó:

1. Mật độ chăn nuôi của toàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 không quá 1,0 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/01 ha đất nông nghiệp. Mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2030 được quy định cụ thể như sau:

(i) Huyện Bảo Thắng: Không quá 1,5 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

(ii) Huyện Si Ma Cai: Không quá 1,2 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

(iii) Các huyện: Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bát Xát và Thành phố Lào Cai: Không quá 1,0 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

(iv) Huyện Bắc Hà: Không quá 0,8 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

(v) Thị xã Sa Pa: Không quá 0,6 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

2. Về trách nhiệm của các sở, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  và tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh:

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các địa phương; trong trường hợp cần thiết chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định mật độ chăn nuôi đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xác định diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ cho các huyện, thị xã, thành phố tính toán, xác định điều chỉnh kế hoạch phát triển chăn nuôi cho phù hợp với quy định này.

2.3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

(i) Tổ chức tuyên truyền quy định này cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

(ii) Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về mật độ chăn nuôi để định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương.

(iii) Định kỳ tổ chức, triển khai thực hiện thống kê, kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn để làm căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phát triển chăn nuôi đảm bảo yêu cầu về mật độ chăn nuôi theo quy định.

(iv) Kiểm tra, quản lý mật độ chăn nuôi tại địa phương đảm bảo phù hợp với mật độ chăn nuôi theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

(v) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về mật độ chăn nuôi trong trường hợp cần thiết.

(vi) Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2.4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

(i) Căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của Quyết định này.

(ii) Chấp hành nghiêm việc kê khai với Ủy ban nhân dân cấp xã về loại vật nuôi và số lượng vật nuôi theo quy định Luật Chăn nuôi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2023. Thay thế Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030 và Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030./.

Tải về

Đào Gia Hân