Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ Nội vụ công bố 14 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 13/7/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ công bố 14 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước gồm:

(1) Thủ tục xét tặng Kỷ niệm “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”.

(2) Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua khen thưởng”.

(3) Thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp quản lý nhà nước về Tín ngưỡng Tôn giáo”.

(4) Thủ tục xét tặng Kỷ niệm “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ”.

(5) Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

(6) Thủ tục thẩm tra tài liệu hết giá trị của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử.

(7) Thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

(8) Thủ tục từ chức, xin thôi giữ chức vụ quản lý, xin thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(9) Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

(10) Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

(11) Thủ tục bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự.

(12) Thủ tục bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

(13) Thủ tục điều động công chức.

(14) Thủ tục biệt phái công chức, viên chức.

Cũng theo Quyết định trên, thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức được quy định như sau:

- Trình tự thực hiện: Cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền phân cấp quản lý công chức, viên chức rà soát công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định ban hành Thông báo thời điểm nghỉ hưu cho công chức biết, trước 3 tháng đến thời điểm nghỉ hưu ban hành Quyết định

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Lý lịch công chức, viên chức:

+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn giải quyết: Trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để công chức biết (đối với công chức theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức); Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu (đối với công chức theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

-  Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu tại Phụ lục I, Phục lục II của Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức.

- Yêu cầu, điều kiện: Công chức, viên chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quyết định số 507/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 13/7/2023./.

Tải về

Thuỳ Trang