Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 911
  • Trong tuần: 2,214
  • Tất cả: 458,360
Đăng nhập
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 28-CT/TU); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 17/8/2022 thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU.

Mục đích tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “về công tác dân tộc”; Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới”, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ “về công tác dân tộc”, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành “Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác dân tộc, huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tập trung mọi nguồn lực và phát huy tiềm năng, lợi thế vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các vùng miền, các dân tộc trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ, tạo động lực phát triển toàn diện các mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cơ quan; bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU. - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Mục tiêu chung phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng. Bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Khắc phục khoảng cách chênh lệch về mức thu nhập giữa vùng đồng bào DTTS so với mức bình quân chung của cả tỉnh. Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đờisống và nâng cao sinh kế của Nhân dân, chú trọng thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; thông tin truyền thông; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, chú trọng bảo tồn văn hoá vật thể, phi vật thể, kiến trúc tiêu biểu của các dân tộc; từng bước xóa bỏ các tập quán, hủ tục lạc hậu.  Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; chú trọng cải thiện thể chất, tầm vóc, trí lực con em đồng bào các dân tộc thiểu số.  Tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Củng cố các địa bàn chiến lược, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc. Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng lên 2 lần so với năm 2021. Tỷ lệ giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chuẩn đa chiều bình quân hằng năm trên 9%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 98%; 97% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú đạt chuẩn quốc gia; trên 60% trường PTDT bán trú đạt chuẩn quốc gia; 15% số học sinh DTTS cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) được học phổ thông trong trường PTDT nội trú, 30% số học sinh DTTS cấp tiểu học và THCS được học trong trường PTDT bán trú. Tỷ lệ lao động là người DTTS trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu đạt 50%.

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức chính trị và toàn xã hội về công tác dân tộc; Kiện toànbộ máy, nâng cao hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; Tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên các xã vùng đặc biệt khó khăn. . Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với tập quán của từng dân tộc và tiềm năng, lợi thế của từng vùng. . Phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin và truyền thông. Bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác, đối ngoại trong các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Nhiệm vụ chung các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lào Cai; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TU và Kế hoạch này. Triển khai thực hiện, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch này; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền. Hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) trước ngày 30 tháng 10 để tổng hợp, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định.

Chi tiết Kế hoạch số 292/KH-UBND. 

Tải về

Minh Hằng