Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 918
  • Trong tuần: 8,827
  • Tất cả: 464,973
Đăng nhập
Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kế hoạch số  112 -KH/TU ngày 25 tháng 3 năm 2022 của  tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi có mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, hình thành lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống’’, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng và nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Yêu cầu huy động sự tham gia đông đảo của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lóp Nhân dân. Chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Quy chế, quy định có liên quan. Công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc thi được tiến hành bài bản, chu đáo, khách quan, công tâm, chính xác, công khai, minh bạch. Qua cuộc thi lựa chọn được những bài viết xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, khích lệ, lan tỏa trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Ban Chỉ đạo cuộc thi gồm các đồng chí lãnh đạo thuộc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai do đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Lào Cai làm Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cuộc thi được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy Lào Cai trong quá trình hoạt động.

Ban giám khảo cuộc thi gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Nhóm Chuyên gia; giao đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi.

Đối tượng tham gia dự thi

Với tác giả/nhóm tác giả: Người Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh, có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Khuyến khích sự tham gia của: Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện và tương đương; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, trong tỉnh và văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 bài viết tham gia dự thi: 01 bài viêt chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 01 bài viết; chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Với tập thể xuất sắc: Cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 tỉnh và ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai Cuộc thi; tổ chức phát động Cuộc thi một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều người tham gia; có nhiều bài viết tham gia dự thi, trong đó có nhiều bài đoạt giải, được Ban chỉ đạo, Ban giám khảo đánh giá cao; làm tốt việc phối họp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị liên quan để gợi ý, hưóug dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương để phục vụ việc viết bài; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thòi gian xét chọn, khen thưởng.

Thời gian:

Cơ quan thường trực cuộc thi sẽ nhận bài viết dự thi từ khi ban hành kế hoạch phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Thời gian chấm thi từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 25/7/2022; sau thi chấm thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn các bài dự thi xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức trước ngày 30/7/2022.

Số lượng giải thưởng:

Về giải thưởng cho tác phẩm: Bài viết chính luận loại hình tạp chí: 01 giải đặc biệt, 02 giải A, 05 giải B, 08 giải c, 20 giải Khuyến khích.

Bài viết chính luận loại hình báo: 01 giải đặc biệt, 02 giải A, 05 giải B, 08 giải C, 20 giải Khuyến khích.

Về giải thưởng cho tập thể xuất sắc: Ban Chỉ đạo cuộc thi tặng 03 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 tỉnh và ban chỉ đạo 35 các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có các Tiêu chí như sau: (1) Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai Cuộc thi; (2) Tổ chức phát động Cuộc thi một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều người tham gia; (3) Có nhiều bài viết tham gia dự thi, trong đó có nhiều bài đoạt giải, được Ban chỉ đạo, Ban giám khảo đánh giá cao; (4) Làm tốt việc phối hợp với các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị liên quan để gợi ý, hướng dẫn, giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật ở địa phương để phục vụ việc viết bài; (5) Không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian xét chọn, khen thưởng.

Giá trị giải thưởng

Vận dụng thực hiện theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai.

+ Giải đặc biệt: Bằng 10 lần mức lương cơ sở/giải.

+ Giải A: Bằng 05 lần mức lương cơ sở/giải.

+ Giải B: Bằng 03 lần mức lương cơ sở/giải.

+ Giải C: Bằng 02 lần mức lương cơ sở/giải.

+ Giải Khuyến khích: Bằng 01 lần mức lương cơ sở/giải.

+ Giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Ban Tuỵên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan thường trực Cuộc thi) tiếp tục tham mưu định hướng chủ đề bài viết tham gia dự thi theo Kế hoạch của Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kế hoạch Cuộc thi của Tỉnh ủy Lào Cai. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Ban chấm sơ khảo, chung khảo, tổ thư ký giúp việc, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia từ khi phát động đến khi công bố kết quả và trao giải cuộc thi tại tỉnh Lào Cai; thi đua khen thưởng; xây dụng dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi trình Thường trực Tỉnh ủy. Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dụng chương trình, kịch bản tổ chức trao giải cuộc thi, khen thưởng tại tỉnh. Chủ trì đặt hàng với Đài Phát thanh - Truyền hình truyền hỉnh trực tiếp chương trình Lễ trao giải và xây dụng báo cáo tổng kết bằng hình ảnh minh họa Cuộc thi. Là đầu mối nhận hồ sơ các bài viết tham dự cuộc thi. Tổng hợp các bài viết dự thi đáp ứng yêu cầu Quy chế cuộc thi để xét chọn và trao giải tại tỉnh; tổng hợp hồ sơ các bài viết xuất sắc tham dự thi cuộc thi ở Trung ương. Tham mưu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các phóng viên, nhà báo, hội viên hội văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí nhiệt tình tham gia, hưởng ứng và gửi các bài viết tham dự cuộc thi. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện cuộc thi ở địa phương trình Thường trực Tỉnh ủy để báo cáo về Trung ương theo quy định.

Tải về

Minh Hằng