Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 789
  • Trong tuần: 8,698
  • Tất cả: 464,844
Đăng nhập
Tỉnh Lào Cai phấn đấu đạt chỉ tiêu hơn 89.000 người tham gia bảo hiểm xã hội và hơn 60.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2023

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội,  Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/01/2023 về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Theo đó, năm 2023 tỉnh Lào Cai phấn đấu đạt chỉ tiêu 89.274 người tham gia bảo hiểm xã hội (đạt 22, 29%) và 60.604 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (đạt 15,13%) trong tổng số 400.520 người lao động trong độ tuổi.

Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu này, kế hoạch đã đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau: (1)Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN; (2) Phát huy vai trò và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; (3) Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan: trong việc trao đổi, thông tin, dữ liệu để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phân loại đối tượng tiềm năng để tiến hành tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện nhằm mở rộng người tham gia BHXH góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh; (4) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng thường xuyên và liên tục, đa dạng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm đảm bảo các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về BHXH vào Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, xây dựng mạng lưới đại lý thu của Tổ chức dịch thu BHXH, đảm bảo rộng khắp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để nguời dân tham gia; (5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành BHXH, việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHTN tại các doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN; (6) Phát triển nhanh và bền vững người tham gia BHXH, BHTN, chú trọng tăng người tham gia BHXH tự nguyện; nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh.Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trong việc thu hồi số tiền hưởng BHXH, BHTN sai quy định của người lao động; (7) Tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN cho người lao động; (8) tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHTN; (9) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý BHXH.

 Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương về chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo theo quy định. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của người lao động; kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ hưởng, phòng chống lạm dụng, trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh nghiệp, nhất là đơn vị nợ đóng BHXH. Tham mưu xử lý hoặc xử lý các trường hợp trốn đóng, nợ đóng, vi phạm chính sách pháp luật về BHXH; tăng cường công tác đối thoại, hướng dẫn, chấn chỉnh công tác kê khai lao động tại các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai việc sử dụng lao động và tham gia BHXH, BHTN cho người lao động theo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/7) và một năm (trước ngày 20/12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Trần Lan Hương