Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 968
  • Trong tuần: 8,877
  • Tất cả: 465,023
Đăng nhập
Thực hiện Đề án số 17 - ĐA/TU của Tỉnh ủy về “nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023

Thực hiện Đề án số 17 - ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 (Đề án 17), Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch số 132/KH-ĐUK ngày 10/01/2023 triển khai thực hiện Đề án 17 năm 2023. 

Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung Đề án số 17 của Tỉnh ủy thành nội dung chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh để triển khai thực hiện trong năm 2023.Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động  vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 17 - ĐA/TU phải bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; phải sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đồng bộ, hiệu quả, nghiêm túc; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ Đề án.          

Nội dung thực hiện gồm công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, lịch sử Đảng và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị; lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của Đảng bộ Khối trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai” nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (5/3); Tọa đàm về “Noi gương Bácnhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ; Tọa đàm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Khối” nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan ‑ Doanh nghiệp tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi ; Hội thi báo cáo viên giỏi 2023. Các hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên theo quy định; mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Duy trì, nâng cao chất lượng nội dung Điểm tin sáng” hằng ngày; tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên hằng tháng. Biên tập, cung cấp đầy đủ thông tin, thời sự tình hình kinh tế-xã hội của Tỉnh, đất nước, khu vực, thế giới, các sự kiện chính trị nổi bật; những vấn đề mà đảng viên, cán bộ công chức, người lao động quan tâm. Triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn 2021 ‑ 2025 và năm 2023 theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phấn đấu, các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử năm 2023 hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra. Các chi, đảng bộ cơ sở còn lại chủ động sưu tầm tư liệu, xác định ngày thành lập tổ chức đảng đầu tiên, ngày thành lập cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nghiên cứu, biên soạn lịch sử, kỷ yếu, lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sưu tầm tư liệu phục vụ biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan ‑ Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về lịch sử vẻ vang của đất nước, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai, lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan ‑ Doanh nghiệp tỉnh và lịch sử ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023).  Triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, văn hóa tự phê bình và phê bình, thành ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mọi cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng và thực hiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Lào Cai; biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biên tập, xuất bản cuốn tập san về kết quả 65 năm học tập và làm theo huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối Cơ quan ‑ Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai.

Thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, văn hóa văn nghệ; các loại hình, phương tiện tuyên truyền. Chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch trong cung cấp, định hướng thông tin báo chí. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không né tránh và phải có tinh thần cầu thị trong tiếp thu, giải trình, khắc phục khuyết điểm, yếu kém do báo chí phản ánh.

Tăng cường công tác thông tin, dự báo, nắm bắt diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo

Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và dư luận xã hội để kịp thời phát hiện, nhanh chóng giải quyết các vụ việc phức tạp (nếu có), không để kéo dài, phát sinh thành “điểm nóng”, không để các thế lực phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Hằng Lê