Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1,002
  • Trong tuần: 2,305
  • Tất cả: 458,451
Đăng nhập
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 10/2/2023 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.

Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy vai trò, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện thành công mục tiêu “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại.

Khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ “truyền thống” sang “hiện đại” vào công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Nghiên cứu, khai thác các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm. Theo đó kế hoạch đặt ra 11 nhiệm vụ gồm: (1) Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong đó tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25/10/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (2) Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm. (3) Tổ chức nắm tình hình, tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Phương án về bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, để có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. (4) Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, tuân thủ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hòa giải viên. Chủ động phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là liên quan đến tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, mâu thuẫn gia đình....(5) Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. (6) Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Công an tỉnh với các sở, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138. (7) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và thi hành chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước để tội phạm lợi dụng hoạt động phức tạp, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót. (8) Xây dựng đội ngũ, cán bộ công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng con người nghiệp vụ - công nghệ. (9) Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (10) Tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục tổ chức các hoạt động huy động nguồn lực xã hội, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là ở địa bàn cơ sở. (11) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; tiếp tục tổ chức thực hiện các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự... mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả các văn bản đã ký kết với Công an Trung Quốc ở các cấp về hợp tác song phương trong phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, nhất là trong lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã, phối hợp đấu tranh chống tình trạng mua bán người, mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới; mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực về tài chính, kỹ thuật công nghệ và kỹ năng quản lý cho công tác phòng, chống tội phạm.

Kế hoạch giao các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTP năm 2023, gắn công tác PCTP với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lê Hằng