Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 379
  • Trong tuần: 7,139
  • Tất cả: 463,285
Đăng nhập
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Năm 2022, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, có hiệu quả. Các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng được ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc và UBND tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Rõ nét trong các hình thức là tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ngày càng đa dạng, phong phú, cụ thể và thiết thực. Các cấp, các ngành đã chấp hành việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, sửa đổi các văn bản quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn phù hợp với quy định hiện hành; cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo nội dung, tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là tố cáo hành vi tham nhũng được các cấp, các ngành kịp thời xem xét giải quyết.

Năm 2022, UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về công tác PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Việc tổ chức tuyên truyền được các cấp, các ngành thực hiện thông qua các hình thức phù hợp, đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 18/7/2022 về tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 và tổ chức cuộc thi theo hình thức sân khấu hóa, ghi hình cuộc thi gameshow truyền hình và phát sóng 12 số. Chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành 04 kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật 4 đợt/năm, trong năm 2022, kết quả hoạt động PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 22.703 cuộc phổ biến GDPL trực tiếp với 2.195.955 lượt người tham dự; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật 16 cuộc thi với số lượt người dự thi 244.610 lượt người; số tài liệu PBGDPL được phát hành tổng số 154.001, trong đó số lượng tài liệu đăng tải trên Internet là 10.619.

Phần thi chào hỏi của Đội huyện Bảo Yên trong Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong triển khai công tác cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022 góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện thẩm tra quyết toán dự án, kinh phí hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán. Số dự án, công trình (HMCT) hoàn thành quyết toán trong năm 2022 là 397 công trình, hạng mục công trình (các huyện, thị xã, thành phố là 285 dự án; Sở Tài chính Lào Cai 112 dự án).

Ông Nguyễn Đức Minh Phó chánh thanh tra tỉnh cho biết: Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn các cấp, các ngành tăng cường quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, có thái độ xử sự đúng mực trong thi hành nhiệm vụ, công vụ tạo môi trường văn minh, lịch sự trong các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tập trung ở các lĩnh vực, ngành, nghề định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác theo đúng Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.Toàn tỉnh có 26 cơ quan đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định đối với 320 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hành chính và thanh toán không dùng tiền mặt các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính; chủ động, tích cực xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên đối thoại, lấy ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về những quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia góp ý vào phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh… đẩy mạnh truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từng bước làm thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua các bộ phận một cửa, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính công được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 1.966 thủ tục (cấp tỉnh là 1.517, cấp huyện là 304, cấp xã là 145), trong đó số thủ tục hành chính công được áp dụng lên mức độ 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 1.364/1.761 thủ tục, đạt 77%. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt chiếm trên 85% tổng thanh toán chung qua hệ thống ngân hàng.

Báo cáo viên pháp luật cấp huyện thực hiện phần thi thuyết trình

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu nội dung về kê khai tài sản 

Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ông Nguyễn Văn Nhất trưởng phòng phòng chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh đã cho biết: Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kê khai minh bạch tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai bổ sung năm 2022 và đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai kiểm tra, rà soát người có nghĩa vụ phải kê khai hằng năm, kê khai bổ sung, kê khai lần đầu theo đúng quy định. Kết quả số cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập là 832; Số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 3.902, số bản kê khai đã được công khai theo quy định đạt 100%.

Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, tăng cường kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng thông qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trên các lĩnh vực... góp phần trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022, chưa phát hiện trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị nào bị xử lý kỷ luật do để xảy ra tham nhũng.

Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách pháp luật về Phòng, chống tham nhũng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng các cấp, các ngành phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, chỉ đạo kịp thời, chính xác về công tác PCTN của tỉnh. Báo Lào Cai, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể... đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các góp ý, phản biện xã hội; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp giám sát, chú trọng những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; phối hợp triển khai quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, quy chế dân chủ ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Ông Nguyễn Đức Minh phó chánh thanh tra tỉnh cho biết: Trong thời gian tới tình hình tham nhũng còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, các cấp, các ngành cần chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng, trọng tâm là thực hiện tốt việc tự kiểm tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, dễ xảy ra tham nhũng.

Một năm kết thúc đã khẳng định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN trên địa bàn Lào Cai được nâng lên cả chất và lượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về công tác PCTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. Để làm tốt công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2023  các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến công tác PCTN. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp trong tỉnh; phối hợp với các cơ quan điều tra, khởi tố, xét xử kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra tham nhũng.

Nguyễn Lê Hằng