Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1,112
  • Trong tuần: 2,415
  • Tất cả: 458,561
Đăng nhập
Tăng cường triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Căn cứ Văn bản số 2058/BVHTTDL-VHCS ngày 26/5/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2505/UBND-VX  ngày 01 tháng 06 năm 2023 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; tổ chức đám cưới, đám tang văn minh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, địa phương; loại bỏ các hủ tục lạc hậu, phô trương, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị. Quan tâm tới công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gắn với thực hiện nếp sống văn minh, trong việc cưới, việc tang. Tăng cường công tác kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Nguyễn Lê Hằng