Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,096
  • Trong tuần: 2,399
  • Tất cả: 458,545
Đăng nhập
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Lào Cai nói chung, trong khối nhà nuớc thuộc tỉnh nói riêng đã thực hiện tốt các quy định về kỷ luật lao động, kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chưa thực hiện tốt, xuất hiện tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm, làm việc cầm chừng, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp..., từ đó làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và sự phát triển chung của tỉnh.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và nâng cao năng lực, ý thức chính trị, kỷ cương, kỷ luật, văn hóa trong thực thi công vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 706/UBND-NC ngày 23/02/2023  yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó:

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu, nỗ lực, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền và phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên theo quy định.

Quản lý chặt chẽ thời gian làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức (chấp hành thời gian làm việc, thời gian nghỉ lễ, nghỉ phép hàng năm, nghỉ ốm, thai sản...); việc cán bộ, đảng viên đi ra nước ngoài phải được thực hiện đúng theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật giao thông, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia...;

Rà soát, bố trí phân công công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động họp lý, phát huy được năng lực, sở trường, tính tự giác, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm trong công việc; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung, đảm bảo không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nội dung nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao; tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính có chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời gian, công khai, minh bạch; nghiêm túc tiếp thu, phản hồi ý kiến của người dân, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Theo nội dung văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, quán triệt ngay và đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý, nghiêm túc chấp hành và tổ chức thực hiện quyết liệt. Sai phạm trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nào thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm xem xét, xử lý theo quy định và là một trong những tiêu chí để cấp có thẩm quyền đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và tập thể cơ quan, đơn vị hằng năm.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, phát hiện lập biên bản và tổng hợp những trường hợp vi phạm gửi đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để các tập thể, cá nhân khác rút kinh nghiệm. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Lào Cai ban hành liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng, pháp luật hiện hành; rà soát hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực của công chức, viên chức đảm bảo tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong từng vị trí, từng khâu thực hiện công việc.

Hằng Lê