Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 864
  • Trong tuần: 8,773
  • Tất cả: 464,919
Đăng nhập
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Tỉnh Ủy Lào Cai ban hành Kế hoạch số 142/KH-TU ngày 10/8/2022 tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí,  trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Mục đích tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Yêu cầu triển khai kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc, thực chất, không hình thức, qua loa; định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp; phân công trách nhiệm công việc rõ ràng, cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị.

Nhiệm vụ trong tâm gồm:

Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm đúng nguyên tắc báo chí cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý ca Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; bảo đảm quyn tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; khắc phục những biểu hiện lệch lạc về chính trị, tư tưởng trong đội ngũ những người làm báo.

Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực báo chí, truyền thông để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành; xây dựng quy chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tiêu cực trong hoạt động báo chí, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong việc để cơ quan báo chí, người làm báo có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; tập trung xử lý, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân” hóa tạp chí,…

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, nguồn lực hoạt động; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý; tăng cường trách nhiệm của Hội nhà báo tỉnh trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, kết luận và xử lý đối với người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biu dương, nhân rộng các tập th, cá nhân có thành tích tiêu biu trong phong trào thi đua và hoạt động báo chí.

Kế hoạch giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng và hoạt động của các cơ quan báo chí. Tham mưu phương án tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước các sự việc, sự kiện quan trọng, đột xuất, cấp bách diễn ra trên địa bàn tỉnh được dư luận xã hội, báo chí quan tâm (Nhiệm vụ thường xuyên). Rà soát các quy chế, quy định có liên quan để tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới (nếu có, xong trong năm 2022); tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả thực hiện (06 tháng một lần). Định hướng và chỉ đạo các cơ quan báo chí thường xuyên tăng cường tuyên truyền công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, hiệu quả, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm cần được dự báo, phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng tiêu cực (Nhiệm vụ thường xuyên).

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, quản lý hoạt động báo chí của các cơ quan Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phan Si Păng và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 06/11/2019 về triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh công tác theo dõi, kim tra, giám sát, kịp thời phát hiện, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh các hội viên, người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Các cơ quan báo chí của tỉnh nghiêm túc khắc phục tình trạng “thương mại hóa”, “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan báo chí (nếu có). Rà soát, đánh giá hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục (Hoàn thành trong Quý III/2022). Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn; đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan có thẩm quyền; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế hoạt động, kiện toàn t chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nhiệm vụ thường xuyên).

Chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin, thực hiện đúng Quy định số 234-QĐ/TW, ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ động tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin chính thống và định hướng dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, được người dân quan tâm. Thường xuyên quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội về việc không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có xu hướng kích động, thông tin có yếu tố nhạy cảm có thể gây hoang mang dư luận xã hội; chủ động nhắc nhở, xử lý nghiêm các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo có sai phạm (Nhiệm vụ thường xuyên).

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường truyền thông hai chiều; kết nối, chia sẻ, lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, thông tin từ báo chí, mạng xã hội, nhu cầu thông tin của người dân nhằm cung cấp thông tin, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong Nhân dân (Nhiệm vụ thường xuyên)

Quang Vũ