Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 956
  • Trong tuần: 8,865
  • Tất cả: 465,011
Đăng nhập
Tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Văn bản của UBND tỉnh Lào Cai số 4118/UBND – VX ngày 06/9/2022  về việc tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, chỉ đạo một số nội dung sau:

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh Lào Cai như: Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025; Công văn số 4204/UBND-VX ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện chính sách pháp luật phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Công văn số 2628/UBND-VX ngày 12/6/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2571/UBND-NC ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em;… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em; tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng tỉnh Lào Cai 18001136.

Một buổi tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở, Thành phố Lào Cai 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phát huy vai trò của hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em kết nối với các dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhằm hạn chế thấp nhất những tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em bị hại.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho trẻ em trong và ngoài trường học; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; chỉ đạo xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong và ngoài trường học, trong đó chú trọng phát triển mô hình Trường học an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sở Văn hoá, Thể thao chủ trì tham mưu, hướng dẫn việc xây dựng, phát triển hệ thống nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư gắn với khu vui chơi dành cho trẻ em mang tính đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Lồng ghép công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong việc xây dựng hương ước, quy ước làng bản, tổ dân phố; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình gắn với công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình và cộng đồng.

Sở Tư pháp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ trẻ em và các quy định pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quyền được trợ giúp pháp lý của trẻ em. Quản lý hiệu quả công tác nuôi con nuôi trong nước và ngoài nước; theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình giao - nhận và nuôi con nuôi nhằm phòng, chống nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

Sở Y tế chủ trì tham mưu ban hành quy trình giám định đặc thù đối với trẻ em; thực hiện hiệu quả các hoạt động trợ giúp, giám định cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại; làm tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực, xâm hại tình dục đối với trẻ em.

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em ở gia đình, nhà trường và xã hội. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm và kịp thời các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động phòng, chống tội phạm và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp), chỉ đạo nhanh việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo cấp cơ sở rà soát, bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em; kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em các xã, phường, thị trấn. Kịp thời nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. - Ưu tiên bố trí nguồn lực kinh phí để bảo đảm thực hiện kế hoạch phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 06/QĐTTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn. Chỉ đạo việc rà soát, quản lý tốt tình hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, không để xảy ra tình trạng trẻ em lang thang, phải lao động nặng nhọc, trẻ em bán hàng rong nhất là tại các địa danh du lịch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

 

Đỗ Quyên