Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 836
  • Trong tuần: 2,139
  • Tất cả: 458,285
Đăng nhập
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các nội dung được sửa đổi thuộc 02 Quyết định: (1) Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (2) Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cụ thể:    

Đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND: Sửa đổi bổ sung nội dung của một số điều trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm: Khoản 3 Điều 3, Điều 5, Điều 9, Điều 10, Điều 16, Điều 18 và bổ sung thêm Điều 11a quy định về mức hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ).

Đối với Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 và điểm 5.1, 5.2 mục II, Phụ lục số 02 của Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quy định xử lý chuyển tiếp khi Quyết định có hiệu lực thi hành: Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

 Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại Quyết định đính kèm theo

Tải về

Chu Mỹ Hạnh