Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 937
  • Trong tuần: 2,240
  • Tất cả: 458,386
Đăng nhập
Sở Tư pháp Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 1

Sáng ngày 2/2, Sở tư pháp Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 1. Theo đó, trong những ngày đầu, và quý đầu của năm 2023 sẽ được Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác Tư pháp, nhất là nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp và pháp chế của Sở, ngành, doanh nghiệp; từng bước đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, qua đó, góp phần ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị 

Kết quả hoạt động trong tháng 01/2023 đã tham gia ý kiến  đối với 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định xong 01/04 hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đang tiến hành nghiên cứu thẩm định đối với 03 dự thảo văn bản. Thực hiện tự kiểm tra đối với 08 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành. Thực hiện cập nhật 06 văn bản do UBND tỉnh ban hành lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;  trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/01/2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thẩm định 261 hồ sơ cấp Phiếu LLTP, cấp phiếu LLTP cho 268 trường hợp. Về Giám định tư pháp trong tháng 01/2023, Trung tâm giám định pháp y và Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh giám định được 106 yêu cầu. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải ở cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 19/01/2022 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai năm 2023. Ban hành công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023...

Kết quả cho thấy hoạt động tư pháp đầu năm 2023 cho thấy nhiệm vụ được triển khai kịp thời theo  tiến độ được giao bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hằng Lê