Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 827
  • Trong tuần: 8,736
  • Tất cả: 464,882
Đăng nhập
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt IV năm 2022

           Ngày 14/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP phổ biến pháp luật đợt IV năm 2022.

          Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt IV gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm; tuyên truyền nhắc lại Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua; Luật Trẻ em được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Để quán triệt kịp thời tất cả những nội dung trên tới các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh, Kế hoạch đặt ra yêu cầu đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Trường Cao đẳng Lào Cai; các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cụ thể: Tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid -19; đảm bảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến pháp luật, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch, nhất là cấp cơ sở.

Tiến độ thực hiện, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm tổ chức Hội nghị cấp tỉnh vào tháng 10/2022; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: có trách nhiệm tổ chức Hội nghị xong trước ngày 15/11/2022; cấp xã: xong trước ngày 20/11/2022; tổ chức phổ biến pháp luật cho Nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư xong trước ngày 25/11/2022.

Kinh phí thực hiện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa kinh phí tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất.

Tải về

Minh Thúy