Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 865
  • Trong tuần: 2,168
  • Tất cả: 458,314
Đăng nhập
Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 23/8/2022, Uỷ ban nhân dân Tỉnh lào Cai đã ban hành Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quyết định này quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo Quy định, đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia hoặc có liên quan đến việc quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai quản lý.

Thứ nhất, về thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện quản lý:

Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý: Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15 tháng 4 năm sau năm quyết toán; Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện xét duyệt báo cáo quyết toán của chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm quyết toán.

Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý: Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án khu vực) lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm quyết toán; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm sau năm quyết toán.

Thứ hai, về trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, theo đó:

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối chiếu, rà soát số liệu quyết toán với Kho bạc nhà nước cấp huyện, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định trước ngày 01 tháng 4 năm sau năm quyết toán.

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán theo niên độ của Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ đúng quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán theo niên độ, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định theo nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, Kho bạc Nhà nước cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 5 năm sau năm quyết toán.

+ Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ chưa đúng quy định, trong thời hạn 05 ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để thẩm định theo quy định. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng vốn không đúng quy định (nếu có).

Sau khi có thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp số liệu vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã được gửi đến Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký, ban hành để tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 09 năm 2022 và thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và thời hạn gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngọc Châu