Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 991
  • Trong tuần: 8,900
  • Tất cả: 465,046
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và ở cơ sở năm 2023

Theo kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai việc thực hiện dân chủ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể. Thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ, mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính công khai, minh bạch. Phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động của cơ quan gắn liền với sự hoạt động của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác Cải cách hành chính; Dân vận chính quyền; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Nội dung và giải pháp thực hiện gồm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về xây dựng và thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, trong đó các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC cơ sở, trọng tâm là: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120- KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chính đốn Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình cơ sở, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện dân chủ phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; gắn với Cải cách hành chính, dân vận chính quyền; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý trong thực hành dân chủ gắn với thực hiện tốt Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thịsố 05-CT/TW về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thịsố 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là các vấn đề dư luận Nhân dân đang quan tâm. Gắn việc thực hiện dân chủ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị. Chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trong công tác phối hợp, tạo điều kiện và tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia phản biện, góp ý xây dựng chính quyền; tổ chức tốt việc đối thoại trực tiếp theo định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; lựa chọn những vấn đề thiết thực, tác động trực tiếp đến người dân để đối thoại, qua đó giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm Nhân dân quan tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống "một cửa", "một cửa liên thông", ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực và trong nội bộ cơ quan, đơn vị; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nhằm bảo đảm thống nhất thực hiện.

Kế hoạch giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật thực hiện dân chủ năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trọng tâm là nội dung về quản lý nhà nước trong việc thực hiện dân chủ đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các xã, phường, thị trấn).  Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ năm 2022, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc thực hiện quy chế dân chủ đối với Doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong việc thực hiện dân chủ đối với Doanh nghiệp; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp.

Nguyễn Lê Hằng