Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 928
  • Trong tuần: 8,837
  • Tất cả: 464,983
Đăng nhập
Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCLQG ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Quyết định số 01/QĐ-BCĐXDCLQG ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030. Quyết định này được ban hành kèm theo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Mục đích tổ chức các hoạt động nhằm chỉ đạo việc triển khai xây dựng và hoàn thành, trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2030. Việc xây dựng Chiến lược phải bảo đảm khẩn trương, đáp ứng yêu cầu về nội dung theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kết quả tổng kết Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Nội dung gồm chỉ đạo xây dựng đề cương chi tiết của Chiến lược.Chỉ đạo xây dựng dự thảo Chiến lược, bảo đảm bao quát các nội dung chủ yếu sau: Bối cảnh, quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Chiến lược. Nhiệm vụ, giải pháp trên các mặt công tác PCTN: Hoàn thiện thể chế, chính sách kinh tế - xã hội và PCTN; Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của, chính sách, pháp luật về PCTN, xây dựng văn hóa liêm chính. Phòng ngừa tham nhũng trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Phát hiện, xử lý tham nhũng. Thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN. Hợp tác quốc tế, thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Lộ trình và việc tổ chức thực hiện (bao gồm khung kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược). Chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Chính phủ ban hành Chiến lược.

Tổ chức thực hiện tổ công tác liên ngành xây dựng đề cương chi tiết, xin ý kiến các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và trình Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực phê duyệt, xong trước ngày 30 tháng 01 năm 2023. Tổ công tác liên ngành xây dựng dự thảo Chiến lược và chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ, xin ý kiến các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và trình Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực xét duyệt, xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.Ban Chỉ đạo họp thảo luận, thông qua dự thảo Chiến lược và hồ sơ trình Chính phủ: dự kiến ngày 15 tháng 3 năm 2023. Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ: trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thanh tra Chính phủ chủ trì bố trí kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành.

Quang Vinh