Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 872
  • Trong tuần: 8,781
  • Tất cả: 464,927
Đăng nhập
Đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Công văn số 3438 /UBND-NLN V/v ngày 29 tháng  7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để thực hiện Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và Bộ tiêu chí về “Thôn kiểu mẫu” tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí cấp thôn) ban hành kèm theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh, đảm bảo hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu xây dựng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, nhất là về xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị - các sở, ngành, đơn vị phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí Bộ tiêu chí cấp thôn, khẩn trương công bố chỉ tiêu đánh giá tiêu chí và hoàn thiện hướng dẫn về trình tự hồ sơ; quy định đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí cấp thôn (theo Văn bản số 2529/UBND-NLN ngày 09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh đã về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp và Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025).

Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh được phân công giúp đỡ xã, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thôn, bản triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí cấp thôn. Định hướng, lựa chọn, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng thôn, bản về thực hiện “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” hàng năm và giai đoạn, để hình thành các mô hình điểm, mô hình kiểu mẫu tại các thôn, bản cũng như hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giai của đoạn 2021-2025.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, Nhân dân trên địa bàn các thôn, bản về Bộ tiêu chí cấp thôn. Phát động phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” về thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng đến cộng đồng dân cư và Nhân dân trên địa bàn huyện, xã. Tuyên truyền, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả… và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới cấp thôn. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí cấp thôn hàng năm và giai đoạn. Phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn phụ trách xã, thôn, bản; đồng thời phối hợp với các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tỉnh được phân công giúp đỡ xã, để hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực Bộ tiêu chí cấp thôn, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

Tổ chức rà soát, đánh giá các thôn đã được công nhận thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu để tiếp tục duy trì đạt chuẩn hàng năm theo Bộ tiêu chí cấp thôn tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.  

Đối với “Thôn nông thôn mới”: (i) Rà soát, đánh giá và công nhận hoàn thành “Thôn nông thôn mới” tại các xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, đây là tiền đề duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã. (ii) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện thôn nông thôn mới các xã còn lại.

Đối với “Thôn kiểu mẫu”: Trên cơ sở các thôn đã được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các thôn dự kiến, có kế hoạch trong giai đoạn hoàn thành Thôn nông thôn mới. Tổ chức rà soát, lựa chọn và có kế hoạch cụ thể hàng năm và giai đoạn để triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch của tỉnh.

Ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện, xã, huy động các nguồn hợp pháp khác và vận động, huy động Nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới để triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn. Tuy nhiên, việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh, không cứng nhắc, việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ, được sự đồng tình của người dân, tuyệt đối không yêu cầu người dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. 3. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Khẩn trương hoàn thành hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022-2025, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, thuận lợi cho địa phương dễ thực hiện. 

Lê Hằng