Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 2,045
  • Tất cả: 458,191
Đăng nhập
Chính sách hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 Ngày 07 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND quy định hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết có 2 điều với các nội dung chính:

 1. Đối tượng áp dụng: Nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 40% lãi suất vay.

3. Xác định số tiền được hỗ trợ hàng năm

Tổng số tiền được hỗ trợ của từng dự án

=

Tổng vốn vay    được hỗ trợ lãi suất

    x

Lãi suất vay vốn theo quy định của tổ chức tín dụng

x

40%

Trong đó: Tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay để đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách, không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

3. Điều kiện hưởng hỗ trợ:

- Dự án đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng bến xe khách đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng tại địa bàn thành phố chỉ hỗ trợ cho bến xe đạt tiêu chuẩn loại I theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe.

- Các khoản vay vốn ODA, vay vốn tín dụng đầu tư nhà nước và các khoản vay khác để thực hiện dự án đã được hưởng lãi suất ưu đãi hoặc chính sách hỗ trợ có nguồn ngân sách nhà nước thì không được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết này.

- Các khoản vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ thì không được hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ, gia hạn nợ.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định về mức chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 

Tải về

Nguyễn Thuỳ Linh