Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 8,860
  • Tất cả: 465,006
Đăng nhập
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở Tư pháp Lào Cai năm 2023

  Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2023. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 07/4/2023 Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Sở năm 2023.

   Trên cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu Chỉ số PAPI của Sở được cải thiện, năm sau tốt hơn, tăng bậc xếp hạng so với năm trước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi công chức, viên chức; phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, giám sát việc thực thi chính sách thông qua các nội dung xác định chỉ số PAPI.

   Các chỉ số nội dung, nội dung thành phần thuộc Chỉ số PAPI giao cho một số cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu, theo dõi được chủ động triển khai thực hiện hiệu quả; gắn với nhiệm vụ chuyên môn và lĩnh vực quản lý, phụ trách, nhiệm vụ gồm:

  Chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo hướng đi vào thực chất, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở dân chủ, trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện cho Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; được phản ánh, kiến nghị, tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương, của địa phương. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào các nội dung dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trách nhiệm của chính quyền, công chức, viên chức, người lao động có liên quan trực tiếp đến người dân; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch”  đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức truyền thông, mạng xã hội để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định; công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên tham gia các cuộc gặp, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến tham gia vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại ngành, địa phương. Công khai các quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng và các dự án liên quan đến đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn; công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đất chi và khung giá đất hiện thời trên Cổng thông tin điện tử của Sở; thực hiện nghiêm quy trình, quy định về công khai, minh bạch quản lý tổ chức, biên chế, tài chính ngân sách theo quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị đã ban hành; công khai các quy hoạch, kế hoạch, thủ tục hành chính, các dự án thu hút đầu tư... thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở trên Cổng Thông tin điện tử của Sở để người dân và doanh nghiệp biết, thuận lợi khai thác sử dụng khi có nhu cầu và giám sát việc thực hiện. Việc công khai phải cụ thể, chi tiết, hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để các bộ, công chức, viên chức người dân kiểm tra và giám sát việc thực hiện. Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, quy hoạch, TTHC... gắn với truyền thông, đặc biệt là qua hệ thống mạng xã hội (zalo, facebook...) để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu khi có nhu cầu. Phát huy vai trò giám sát Ban Thanh tra nhân dân của Sở, các đoàn thể, công chức, viên chức và nhân dân; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

   Chỉ số nội dung “Trách nhiệm giải trình đối với người dân” tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân; chủ động và tích cực hơn trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; tăng cường trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quản lý để khắc phục và nâng cao trách nhiệm trong việc giải trình đối với người dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và thường xuyên tập huấn để nâng cao kỹ năng, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và CCVC đối với việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác và việc sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản. Nâng cao chất lượng của dịch vụ tư pháp tại đơn vị.

   Chỉ số nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết thực hiện giám sát. Thực hiện công khai kết quả các chỉ số đánh giá, xếp hạng phân loại chính quyền cơ sở, công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm; kết quả xử lý các hành vi, cá nhân, tổ chức tham nhũng - khắc phục các tồn tại về công tác phòng chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cải thiện lòng tin của người dân đối với công tác phòng chống tham nhũng. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiểm soát tham nhũng để giảm thiểu tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu, nhất là trong cung cấp dịch vụ công và lạm dụng công quỹ cho mục đích riêng... Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; công khai Kế  hoạch, nhu cầu tuyển dụng CCVC; công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển; kết quả điểm thi tuyển, điểm xét tuyển,.... Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

   Chỉ số nội dung “Thủ tục hành chính công” tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm mạnh thời gian giải quyết TTHC để khai thác tối đa chi phí tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp.

   Chỉ số nội dung “Cung ứng dịch vụ hành chính công” tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng số lượng dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn trình; tăng cường tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích... để giảm thiểu tiêu cực, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân. Trang bị phòng Tiếp nhận và trả kết quả, các phương tiện làm việc, trang thiết bị máy tính, máy in, phần mềm Một cửa điện tử, tủ đựng hồ sơ, bàn, ghế ngồi... bảo đảm cơ sở vật chất để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác. Công khai phí, lệ phí, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến các TTHC.

   Chỉ số nội dung "Quản trị môi trường" tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền về thực trạng, nguy cơ, tác động từ ô nhiễm môi trường tới cuộc sống con người (nhất là không khí và nguồn nước sinh hoạt); trách nhiệm của công chức, viên chức, lao động và người dân trong việc bảo vệ môi trường, phân loại chất thải. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các phong trào, mô hình xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; mô hình tự quản bảo vệ môi trường; mô hình tổ thu gom và xử lý rá thải; mô hình xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

   Chỉ số nội dung "Quản trị điện tử" tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, lao động và người dân, doanh nghiệp được biết, tiếp cận và sử dụng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử của Sở. Nâng cao chất lượng, đổi mới giao diện theo hướng thân thiện dễ tiếp cận, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định, nhất là các thông tin về TTHC, dịch vụ công trực tuyến, lĩnh vực ngành phụ trách để tăng số lượng, tỷ lệ người dân truy cập, khai thác thông tin. Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị tại Sở nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng dùng chung, phần mềm chuyên ngành, các ứng dụng mới... để quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023.

Nguyễn Thị Vinh