Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 934
  • Trong tuần: 8,843
  • Tất cả: 464,989
Đăng nhập
Bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”

            Ngày 08 tháng 12 năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, theo đó các nội dung về xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời tại các Nghị quyết này cũng không có quy định phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết. Do đó, ngày 25 tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thống nhất thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

            Quyết định có hiệu lực từ ngày 06  tháng 5 năm 2022. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chu Mỹ Hạnh