Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 818
  • Trong tuần: 2,121
  • Tất cả: 458,267
Đăng nhập
Bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Lào Cai

Ngày 10/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND bãi bỏ 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Lào Cai, gồm:

Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 và Quy trình tổ chức đối thoại trong giải quyết khiếu  nại hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Các văn bản được bãi bỏ do hết thời hiệu áp dụng, hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp với thực tiễn và có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2022.

Mỹ Hạnh