Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1,031
  • Trong tuần: 2,334
  • Tất cả: 458,480
Đăng nhập
Cục Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn việc áp dụng biên lai điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Ngày 10/10/2022 Cục Thuế tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 5695/CT-TTHT về việc  áp dụng biên lai điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Theo đó tại Khoản 4, điều 12 Thông tư số 78/2021/TT- BTC quy định:

Ảnh minh họa

4. Biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và biên lai thu thuế được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế  được tiếp tục sử dụng. Trường hợp sử dụng hết biên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại các văn bản nêu trên thì sử dụng Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước. Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ quan thuế thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 34, Điều 36, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

 Để thuận lợi cho các tổ chức được giao thu phí, lp. Cục Thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn việc áp dụng biên lai điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP như sau:

  1. Về đăng ký sử dụng biên lai:

 Trước khi sử dụng biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

2. Về trình tự, thủ tục phát hành biên lai:

- Trình tự, thủ tục về chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng biên lai áp dụng theo quy định tại Mục 3 quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 39).

3. Về báo cáo tình hình sử dụng: 

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Lưu ý:

- Trường hợp tổ chức còn tồn biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và biên lai thu thuế được in theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế được tiếp tục sử dụng.

- Trường hợp tổ chức đã sử dụng hết biên lai thuế, biên lai thu phí, lệ phí theo Mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC và Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC thì sử dụng Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước.

- Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng biên lai điện tử theo định dạng của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức thực hiện chuyển đổi để áp dụng và thực hiện đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, báo cáo tình hình sử dụng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Mẫu biên lai tiếp tục sử dụng theo Mẫu theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP (Mẫu 03b1 và Mẫu 03b2) ngày 20/01/2020 của Chính phủ. Ký hiệu, mẫu số biên lai thì áp dụng theo quy định tại I.B ban hành kèm theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC về mẫu ký hiệu ghi trên biên lai.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Lào Cai  về việc việc áp dụng biên lai điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Ngô Thúy Minh