Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 77
  • Trong tuần: 6,199
  • Tất cả: 545,065
Đăng nhập
Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

Triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án 407), ngày 18/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án 407 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022 (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch đã đặt ra 02 mục tiêu chung gồm: (i) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật nêu tại mục I của Đề án 407; (ii) Tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thực chất theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định rõ các mục tiêu cụ thể cần thực hiện trong năm 2022 là: Hoàn thành việc quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 407 trên phạm vi toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và bộ, ngành có liên quan; Phấn đấu 100% chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh Lào Cai và 70 % chính sách  có tác động lớn đến xã hội do cơ quan trung ương chủ trì soạn thảo thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án 407 được tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Kế hoạch, hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là dự thảo chính sách)  được áp dụng đối với các dự thảo chính sách có đủ các tiêu chí quy định tại mục 2, phần III của Đề án 407, cụ thể: Là các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mà Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước khi tiến hành soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; chính sách có tác động trên phạm vi cả nước hoặc trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời điểm truyền thông dự thảo chính sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để công tác truyền thông chính sách trong năm 2022 đạt được hiệu quả cao, Kế hoạch cũng đã đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đối với các cơ quan, đơn vị địa phương gồm: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách; phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện về truyền thông dự thảo chính sách; xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách, các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách./.

Minh Thuý