Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,339
  • Trong tuần: 2,642
  • Tất cả: 458,788
Đăng nhập
UBND thành phố Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai, tập huấn chuyên sâu các quy định mới về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và văn minh đô thị năm 2022

UBND thành phố Lào Cai ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 28/3/2022 triển khai, tập huấn chuyên sâu các quy định mới về chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và văn minh đô thị năm 2022.

Mục đích Hội nghị tập huấn chuyên sâu được tổ chức sẽ góp phần từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 04/2022/QĐTTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôi mới và bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Việc tổ chức các Hội nghị phải đảm bảo đúng đối tượng, nội dung; các học viên được triệu tập đều phải tham gia đầy đủ các nội dung của khóa học. Quá trình triển khai tập huấn phải có sự kiểm tra chặt chẽ về nội dung, thời gian, đối tượng được tham gia tập huấn. Thông qua Hội nghị nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôi mới và văn minh đô thị.

Nội dung hướng dẫn các quy định pháp luật về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Kỹ năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kỹ năng tổng hợp thông tin, thu thập tài liệu kiểm chứng phục vụ việc tự chấm điểm. Kỹ năng tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo kết quả, lập hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và văn minh đô thị. Trang bị các văn bản hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và văn minh đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đối tượng tập huấn Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố. Các thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và văn minh đô thị thành phố;  Lãnh đạo Đảng ủy- UBND - Ủy ban MTTQ các xã, phường. Công chức Tư pháp- Hộ tịch; Công chức Địa chính- Xây dựng; Công chức Đô thị - Nông, lâm nghiệp, Công an các xã, phường thành phố Lào Cai.

Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai chủ trì  xây dựng nội dung, chương trình hội nghị. Biên soạn tài liệu, bài giảng theo chuyên đề về các quy định chuẩn tiếp cận theo quy định Quyết định 25/2021/QĐ-TTg; liên hệ giảng viên giảng bài cho lớp tập huấn theo từng chuyên đề của kế hoạch. Liên hệ báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt, tập huấn nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Hải Anh