Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,336
  • Trong tuần: 2,639
  • Tất cả: 458,785
Đăng nhập
Tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 05/8/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. ác định trách nhiệm cụ thể trong việc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiệnQuyết định số 25/2021/QĐ-TTg tại địa phương; phân công cơ quan chuyên môn làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.Gắn việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung triển khai gồm xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg bằng các hình thức phù hợp; tăng cường thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản và những điểm mới của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg:  Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Tăng cường thông tin tuyên truyền về nội dung cơ bản và những điểm mới của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn về cách thức thu thập tài liệu kiểm chứng, đánh giá chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bảo đảm kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai Kế hoạch này Sở Tư pháp thực hiện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của theo kế hoạch đề ra.  Xây dựng Dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung của Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp kinh phí triển khai. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp: Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan đến ngành mình, đơn vị mình; theo dõi, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của địa phương. Nội dung Kế hoạch đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí 4. Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Chi tiết tại Kế hoạch số 321/KH-UBND. Tải về

Nguyễn Lê