Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 265
  • Trong tuần: 7,025
  • Tất cả: 463,171
Đăng nhập
Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 25/4/2023 tại Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai thay thế Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

anh tin bai

Đ/c Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Sở Tư pháp thuyết trình dự thảo Nghị quyết trước Kỳ họp HĐND tỉnh

Cơ bản các nội dung tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND được kế thừa từ Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung thêm các nội dung đảm bảo phù hợp với Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp. Các mức chi cho hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp được nâng lên đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay và hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC.

Kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 25/04/2023./.

Chu Mỹ Hạnh