Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 7,161
  • Tất cả: 463,307
Đăng nhập
Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng văn hoá học đường, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thành những con người phát triển toàn diện về đức – trí – thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hoá học đường và Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 23/5/2023 tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kế hoạch đã đề ra 03 nhiệm vụ và 04 giải pháp cơ bản, cụ thể như sau:

1. Về nhiệm vụ: (i) Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cơ sở giáo dục được phát triển các phẩm chất, năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hoá học đường làm cho văn hoá trở thành nhân tố bồi đắp tư tưởng, nhân cách học sinh; (ii) Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan toả với cộng đồng xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hoá giữa các cơ sở giáo dục, các vùng miền, tạo nên sự gắn kết hướng đến các mục tiêu xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong trường học; (iii) Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý công chức, viên chức ngành Giáo dục đủ phẩm chất, năng lực, lòng tự trọng, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Về giải pháp: (i) Tuyên truyền,vận động nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hoá, xây dựng môi trường văn hoá học đường, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá lịch sử dân tộc và trong sự phát triển kinh tế, xã hội; (ii) Ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học tạo cơ sở để người học cập nhật tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực, hoàn thiện bản thân; chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, sinh hoạt Đoàn, Đội. Xây dựng văn hoá học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện… (iii) Đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giảng dạy, giáo dục, hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hoá tinh thần của mọi thành viên tạo sự lan toả với cộng đồng xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hoá của các dân tộc, vùng, miền; (iv) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác xây dựng văn hoá trường học; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo để cán bộ quản lý, công chức, viên chức phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm. Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch; là đầu mối kiểm tra, đôn đốc các cơ quan,đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ; theo dõi, tổng hợp công tác xây dựng văn hoá học đường trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Các sở, ngành, đoàn thể , cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng văn hoá học đường trong các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác xây dựng văn hoá học đường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường tại địa phương./.

Tải về

Đào Minh Đức