Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Chính phủ phê duyệt chủ trương dừng Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Qyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đây là nội dung của Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 20/11/2023 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ quyết nghị phê duyệt chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trên cơ sở Tờ trình số 154/TTr-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài chính.

Nghị quyết số 195/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Tải về

Đào Gia Hân