Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai hướng dẫn thực hiện Đề án 407
Lượt xem: 164

Ngày 22/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký bàn hành Văn bản số 506/HĐPH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây viết tắt là Đề án 407) năm 2023.

Theo đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp. Gắn việc triển khai thực hiện Đề án 407 với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

2. Chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 407 phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh, địa phương. Trong quá trình thực hiện, cần có địa chỉ, hình thức tiếp nhận phù hợp và thực hiện xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo VBQPPL để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình xây dựng VBQPPL của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023, 2024: (i) Xác định những dự thảo văn bản có dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo (thuộc phạm vi Đề án 407) chủ động xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách trên địa bàn tỉnh, nội dung kế hoạch phải xác định rõ tên chính sách, nội dung cơ bản của chính sách, đối tượng thụ hưởng chính sách, các hình thức truyền thông dự thảo chính sách, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, của chính quyền địa phương, của cơ quan thông tin, báo chí và triển khai thực hiện kế hoạch đã được ban hành đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra; (ii) Chủ động xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách được giao chủ trì soạn thảo đảm bảo dễ hiểu, sinh động để cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện thực hiện truyền thông; chủ động đăng tải trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Lào Cai (qua địa chỉ website: pbgdpl.laocai.gov.vn) theo quy định về thời điểm tổ chức truyền thông dự thảo chính sách được xác định tại Đề án; (iii) Chủ động tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến tham gia, phản biện đối với nội dung dự thảo chính sách, chỉnh lý nội dung của dự thảo; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức các hội thảo, hội nghị nhằm làm rõ hơn những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên được tiếp cận, tham gia ý kiến, phản biện đối với các nội dung cơ bản trong dự thảo chính sách; đồng thời xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp việc tiếp thu, không tiếp thu các ý kiến tham gia, phản biện đối với nội dung dự thảo chính sách, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (mục “Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”, mục “Truyền thông dự thảo chính sách”).

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động truyền thông dự thảo chính sách theo Đề án 407 trên địa bàn tỉnh; tham gia, tổ chức các hoạt động truyền thông dự thảo chính sách, phản biện các VBQPPL theo đề nghị của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, của cơ quan, tổ chức có liên quan.

5. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và trung ương (có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Lào Cai) chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL (của trung ương và của tỉnh) để được cung cấp thông tin về nội dung của dự thảo chính sách một cách chính xác, kịp thời và chính thức. Đồng thời chủ động khai thác nguồn tin về dự thảo chính sách trên các kênh thông tin chính thức khác của cơ quan nhà nước. Chú trọng xây dựng các chuyên mục, chiến dịch truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu hút khán, thính giả, ứng dụng công nghệ thông tin, các sản phẩm truyền thông thu hút để truyền thông về dự thảo chính sách, pháp luật…

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các phương thức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách theo hướng lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo phục vụ tối đa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, với phương châm truyền thông phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

6. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 407 của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị gửi về Sở Tư pháp– Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày 01/12/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp./.

Tải về

Tin khác