Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 231
  • Trong tuần: 6,991
  • Tất cả: 463,137
Đăng nhập
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về truyền thông chính sách
Lượt xem: 194

Ngày 09/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 465/UBND-VX về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến về truyền thông chính sách.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ngành, địa phương: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động, tích cực trong công tác truyền thông chính sách đối với các lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương.

Thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong công tác truyền thông chính sách, bảo đảm đủ chất liệu, số liệu thực tế, linh hoạt, sáng tạo, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo; nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận, tạo đồng thuận xã hội.

Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các lực lượng ở địa bàn cơ sở (bộ đội biên phòng, công an, thanh niên…) trong công tác truyền thông chính sách; chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và cho tất cả các đối tượng, nhất là người yếu thế.

Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng người có năng lực, có chuyên môn, có tâm, có đức thực hiện công tác này, bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở ở địa phương, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Tham mưu, thực hiện đẩy mạnh truyền thông chính sách theo các phương thức truyền thông mới; tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, đưa các kênh thông tin đa phương tiện phục vụ cho công tác truyền thông chính sách.

3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách chuyên trách ở địa phương.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí kinh phí chi thường xuyên để tăng cường công tác truyền thông chính sách và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, công an ở địa bàn cơ sở tích cực tham gia công tác truyền thông chính sách tại cơ sở.

6. Các cơ quan báo chí Lào Cai: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tạo sự đồng thuận xã hội; phản bác hiệu quả đối với những xu hướng thông tin không đúng sự thật, sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của địa phương.

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương triển khai thực hiện./.

 

Tải về

Thuỳ Trang
Tin khác