Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 201

Ngày 13/01/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó:

Sửa đổi, bổ sung đối với nội dung tại các quy định: khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 của Quy định kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020. Đồng thời sửa đổi, bổ sung cụm từ “ngân sách cấp tỉnh” tại tên Điều 4, Điều 7, Điều 10, Điều 13 thành “ngân sách cấp tỉnh quản lý”.

 Bổ sung thêm quy định đối với các nội dung: Một là, hỗ trợ chí phí cho công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, công nghệ lắp đặt trước và trong khi thi công xây dựng: Bằng 1,15% chi phí trực tiếp xây dựng công trình; Hai là, hỗ trợ chi phí nhân công trực tiếp theo quy định tại thời điểm lập dự toán để xây rãnh thoát nước dọc bằng bê tông xi măng: Tối đa 90% đối với các xã, thôn thuộc nhóm 01 quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này; 30% đối với các xã, thôn thuộc nhóm 02 quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này; Ba là, căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, ngân sách cấp huyện có thể hỗ trợ thêm cho nhân công trực tiếp lao động xây dựng rãnh gia cố bê tông xi măng cho các xã, thôn thuộc nhóm 02 quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này đảm bảo tổng chi phí hỗ trợ của ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện không quá 90% chi phí nhân công trực tiếp theo quy định tại thời điểm lập dự toán.”.

 Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2023. Các công trình, dự án đã được quyết định đầu tư trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được điều chỉnh mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này đối với phần khối lượng chưa thanh toán.

Tải về

Chu Mỹ Hạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...