Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,364
  • Trong tuần: 2,667
  • Tất cả: 458,813
Đăng nhập
Quy định mới về mức phân bổ, mức chi cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 242

Ngày 06/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi một số nội dung bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Các đại biểu dự họp biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại Nghị quyết quy định cụ thể về: Mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Mức phân bổ kinh phí cho hoạt động thẩm định văn bản; Mức chi một số nội dung trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; Mức chi xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023. Đối với kinh phí xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã được cấp có thẩm quyền giao trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2023, các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán đã được giao để thực hiện. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã được cơ quan có thẩm quyền ký, ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được giao kinh phí thì việc dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 12/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành./.

Mỹ Hạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...