Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 22
  • Trong tuần: 3,518
  • Tất cả: 375,234
Đăng nhập
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp
Lượt xem: 121

 Đó là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định trong văn bản số 2085/UBND-NC  về việc tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp. Nội dung công văn nêu rõ:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật; trong  đó, cần chú trọng tăng cường hơn nữa công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền,phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; hạn chế tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong những trường hợp không thực sự cần thiết.

2. Sở Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai tiếp nhận thực hiện các giải pháp sắp xếp, bố trí, tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp một cách khoa học, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là trong những thời điểm yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp tăng cao.

3. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác lý lịch tư pháp tại địa phương; đảm bảo về chế độ, chính sách, động viên kịp thời, tương xứng với khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Rà soát, đánh giá và hoàn thiện kịp thời quy trình nghiệp vụ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp được thực hiện đầy đủ, thông suốt, bảo đảm phục vụ hiệu quả, kịp thời cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Đẩy mạnh truyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề nghị kịp thời thông tin, báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp hướng dẫn giải quyết./.

Đào Minh Đức
Tin khác
1 2 3 4 5  ...