Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 304
  • Trong tuần: 7,064
  • Tất cả: 463,210
Đăng nhập
Tăng cường các hoạt động phối hợp giúp đỡ xã triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Lượt xem: 93

Ngày 31/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4393/UBND-NLN về việc tăng cường các hoạt động phối hợp giúp đỡ xã triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Theo đó, để góp phần nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ yêu cầu:

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công giúp đỡ xã thường xuyên cập nhật, nắm bắt sâu về cơ chế, chính sách và cung cấp thông tin lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách của Trung ương và của địa phương về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; các cơ chế, chính sách hiện hành thực hiện hỗ trợ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an sinh xã hội khu vực nông thôn để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các Chương trình MTQG đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và tránh chồng chéo, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, các nội dung thành phần, các chương trình chuyên đề, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm và giai đoạn.

Phân công cụ thể cho từng thành viên Tổ giúp việc hoặc cử Tổ giúp việc tham dự các cuộc họp của xã (từ họp thôn, chi bộ, họp các cơ quan, đoàn thể...) để nắm bắt tình hình, báo cáo lãnh đạo có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được kịp thời.

Thường xuyên liên hệ gắn kết, sâu sát với Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện, xã để cập nhật thông tin, nắm bắt về tình hình thực hiện các Chương trình MTQG tại xã được phân công giúp đỡ, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở với UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, huyện chỉ đạo thực hiện hoặc giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền.

Chủ động bố trí thời gian đi cơ sở, trước mỗi lần đi cơ sở phải có nội dung cụ thể, thông báo cho xã biết để phối hợp; nắm bắt toàn diện, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở, để tham mưu cho BCĐ tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh hoặc đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

Giúp đỡ Đảng bộ xã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền cấp xã; không ngừng mở rộng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phối hợp với UBND cấp huyện, UBND xã đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong thực hiện các Chương trình MTQG; thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện 4 nội dung trọng tâm: (i) Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. (ii) Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại. (iii) Phát triển du lịch sinh thái góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc. (iv) Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Tiếp tục huy động, kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân giúp các xã triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất góp phần tăng thu nhập, tạo sinh kế ổn định cho người dân, định hướng đào tạo, giới thiệu việc làm phù hợp để mỗi hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công giúp đỡ xã khi có sự thay đổi vị trí công tác ở các đơn vị cấp tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp với lãnh đạo mới được kiện toàn thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ xã đã được phân công đến khi có Quyết định phân công mới của UBND tỉnh (việc kiện toàn được triển khai thực hiện vào tháng 01 hằng năm). Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng (người đứng đầu) cơ quan, đơn vị đề nghị UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) điều chỉnh, bổ sung phân công lãnh đạo khác giúp đỡ xã; đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ xã theo kế hoạch.

Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện, UBND cấp huyện: Phân công các đồng chí thành viên BCĐ cấp huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tham gia giúp đỡ xã.

Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công giúp đỡ xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung giúp đỡ theo kế hoạch và kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và đưa ra những giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong thực hiện các Chương trình MTQG và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã hàng năm, giai đoạn.

Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh phân công giúp đỡ xã gắn với báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình MTQG hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và giai đoạn.

Sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực phụ trách tham mưu đảm bảo hiệu quả trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại địa phương. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ xã, thôn, bản để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể người dân cùng tham gia triển khai thực hiện.

Chỉ đạo BCĐ các Chương trình MTQG cấp xã, UBND cấp xã chủ động phối hợp trao đổi, thông tin, báo cáo kết quả, kiến nghị những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các hoạt động đóng góp, ủng hộ, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.

 Đối với các đơn vị cấp tỉnh, các doanh nghiệp có liên quan: Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Phối hợp theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo giúp đỡ xã; đánh giá cụ thể, thực chất, đúng quy định làm cơ sở để đánh giá và bình xét thi đua cán bộ lãnh đạo hàng năm; kết quả giúp đỡ xã tại cơ sở; tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo BCĐ tỉnh, UBND tỉnh theo quy định; Tham mưu đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động giúp đỡ xã.

Các đơn vị phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị phân công giúp đỡ xã: Phối hợp tư vấn, hỗ trợ, ủng hộ, đỡ đầu và trực tiếp giúp đỡ các xã thực hiện các nội dung các Chương trình MTQG, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động./.

Tải về

Thuỳ Trang
Tin khác
1 2 3 4 5  ...