Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Lào Cai triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 106

Đây là nội dung của Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 01/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Theo đó:

03 mục đích cụ thể được xác định tại kế hoạch này gồm: (i) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương trình hành động số 306-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phấn đầu kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông, làm giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. (ii) Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng thực thi công vụ và người dân đối với nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Kiên trì xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thông giao thông vận tải an toàn thuận tiện và thân thiện với môi trường. (iii) Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng quy mô kinh tế, xã hội của tỉnh và mật độ phương tiện. Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải. Ứng dụng chuyển đổi số và khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được đề ra tại kế hoạch như sau: (i) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT. (ii) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh, phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về giao thông. (iii)Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. (iv) Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện. (v) Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Căn cứ Kế hoạch các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng Quý, báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 15 tháng cuối cùng của Quý. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tải về


Gia Hân
Tin khác
1 2 3 4 5  ...