Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 6,194
  • Tất cả: 545,060
Đăng nhập
Lào Cai triển khai Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia
Lượt xem: 60

Ngày 09/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 5760/UBND-KT về việc thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia.

Theo Quyết định số 1277/QĐ-TTg, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 03 khu vực khoáng sản (02 khu vực apatit quặng II+IV và 01 khu vực đất hiếm vỏ phong hoá) thuộc khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (với 02 loại khoáng sản). Tổng diện tích của 03 khu vực dự trữ là 35,56 km2 .

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1277/QĐ-TTg và thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, quản lý, bảo vệ khoáng sản trong khu vực dự trữ quốc gia và thực hiện các dự án trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương như sau:

Trong thời gian quy định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nêu tại Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-TTg, việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thực hiện các dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, quy định của pháp luật về khoáng sản.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố là Chủ đầu tư các dự án đầu tư, công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội: Có trách nhiệm chủ động đối chiếu các dự án đầu tư, công trình về phạm vi, ranh giới, diện tích dự án, công trình đối với các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia nêu trên, tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 51/2021/NĐ-CP.

Việc thu hồi khoáng sản trong phạm vi Dự án đầu tư tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 51/2021/NĐ-CP và các quy định có liên quan khác.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và các quy định tại Quyết định số 1277/QĐ-TTg và Nghị định số 51/2021/NĐ-CP thực hiện việc tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định./.

Tải về

 

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...