Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 312
  • Trong tuần: 7,072
  • Tất cả: 463,218
Đăng nhập
Lào Cai triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024
Lượt xem: 147

Ngày 30/8/2023 Uỷ ban nhân dân Lào Cai đã ban hành Công văn số 4383/UBND-VX về việc triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tăng cường triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm; giảm bất bình đẳng giới thông qua các hoạt động nhằm phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, đặc biệt là ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, mất cân bằng giới tính khi sinh... (2) Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới. (3) Tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; ứng dụng công nghệ và nền tảng số, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm trong công tác truyền thông về bình đẳng giới; mở rộng và đẩy mạnh công tác giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; đánh giá mức độ nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới thông qua hoạt động truyền thông; tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 đảm bảo hiệu quả và có sức lan tỏa từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, thu hút đông đảo sự tham gia trực tiếp của mọi tầng lớp nhân dân. (4) Triển khai các nội dung, dự án, hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025…(5) Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường hơn nữa việc lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (6) Lập dự toán, kế hoạch ngân sách năm 2024 và 3 năm 2024 - 2026 thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định. (7) Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và các chương trình, đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo quy định…

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 của địa phương; huy động nguồn lực để thực hiện và lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới, lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hằng năm theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ công tác của ngành, đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng kinh phí thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Căn cứ nội dung văn bản, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh phối hợp thực hiện./.

Tải về

Hà Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...